Offshore – minimalne podatki, maksymalna poufność

Jakie korzyści oferują raje podatkowe?

Przy bardzo wysokich podatkach, jakie mamy w Polsce, bardzo interesującym pomysłem może być przeniesienie aktywów do państw o bardzo niskich, wręcz symbolicznych podatkach. Jeśli na dodatek państwa te mają rozbudowane regulacje prawne, często wpisane w konstytucję, o tajemnicy i poufności to mamy przepis na raj podatkowy. Niektóre kraje z tak zwanych rajów podatkowych oferują wręcz całkowite zwolnienie z podatku dochodowego (Gibraltar, Delaware w USA) czy też VAT, podatku od towaru i usług.

Równocześnie, w odniesieniu do pewnych rodzajów osób prawnych zarejestrowanych w niektórych krajach – rajach podatkowych:

  • brak obowiązku prowadzenia ksiąg;
  • brak obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych;
  • możliwość powoływania osób prawnych do zarządu;
  • możliwość odbywania posiedzeń zarządu poza granicami państwa macierzystego;
  • brak obowiązku ujawnienia udziałowców w oficjalnym rejestrze.

Spółka taka mimo, że posiada bardzo elastyczną strukturę i małe albo zerowe obowiązki sprawozdawczo – księgowe, może bez problemów występować w obrocie gospodarczym, czyli zaciągać zobowiązania finansowe, podpisywać umowy i być stroną umowy, nabywać prawa, posiada osobowość prawną, może pozywać i być pozywana. Spółka może także bez problemów założyć rachunek bankowy i dokonywać za jego pośrednictwem rozliczeń. Z drugiej strony, wykorzystując w obrocie krajowym podmioty mające siedzibę w raju podatkowym należy wziąć pod uwagę negatywne konsekwencje, jakie może wiązać z tym faktem lokalne prawo podatkowe (w przypadku Polski konsekwencje takie występują w przypadku państw i terytoriów wskazanych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych).

Jednakże poza współpracą z klasycznymi rajami podatkowymi istnieje także możliwość tworzenia korzystnych podatków wehikułów korporacyjnych w państwach, które nie mają opinii terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Należą do nich m.in. Stany Zjednoczone (stany Delaware i Wyoming), Portugalia (wyspa Madera), Cypr, Luksemburg.

Operacja przeniesienia działalności gospodarczej do raju podatkowego lub otworzenie całkowicie nowego biznesu w raju podatkowym odbywa się w sposób całkowicie zdalny i nie wymaga fizycznej obecności w kraju – raju podatkowym. Nie jest również konieczne, by zmieniać miejsce zamieszkania albo siedziby zakładu.

Jakie korzyści oferują nam raje podatkowe?

  • Minimalizację obciążeń fiskalnych – raje podatkowe nie są panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek offshorowych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich całkowitą likwidację. Niektóre mają charakter bardzo złożony, inne są zaskakująco proste.
  • Maksimum poufności – przechwalanie się posiadanym majątkiem to najprostsza metoda, aby go stracić. Warto jest więc szukać rozwiązań, które zapewniają ochronę informacji o statusie majątkowym przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Niektóre z rajów podatkowych zapewniają najsilniejszą na świecie ochronę tajemnicy bankowej oraz programowo nie współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji na temat sytuacji finansowej swoich obywateli i korporacji. Niektóre z nich w ogóle nie gromadzą takich informacji, albowiem nie oczekują od swoich spółek prowadzenia księgowości ani sprawozdawczości finansowej, co powoduje, że żadne informacje na temat operacji prowadzonych przez takie spółki nie są ujawniane osobom trzecim. Niektóre wręcz maja tajemnicę wpisaną w konstytucję dając w ten sposób najsilniejszy prawnie sposób zabezpieczenia informacji.
  • Ochronę majątku przed wierzycielami – przepisy państw rajów podatkowych oferują możliwość tworzenia osób prawnych, których celem jest ochrona majątku przechowywanego w tego rodzaju wehikule korporacyjnym roszczeniami osób trzecich. Beneficjenci struktury mogą korzystać z masy majątkowej zgromadzonej w wehikule nie będąc jej właścicielami. Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą trwale zabezpieczyć swoją przyszłość przed nieoczekiwanymi roszczeniami. Ponadto dzięki możliwości ukryciu udziałowców, nikt niepowołany nie dowie się kto jest właścicielem danej firmy w raju podatkowym a tym samym nie będzie mógł skierować roszczeń przeciwko tej osobie.