Malta - rejestracja spółki na Malcie

Podstawowe informacje na temat spółki na Malcie

Malta, Republika Malty to państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, nad Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii. Malta jest republiką z jednoizbowym parlamentem. W II połowie lat 80. XX wieku szybki rozwój gospodarczy kraju, do niedawna silnie związanego z Wielką Brytanią (brytyjskie bazy wojskowe, stocznie remontowe, przemysł metalowy).

Po 1987 prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, napływ kapitału zagranicznego i rozwój nowoczesnej gałęzi przemysłu. Wzrost produktu krajowego brutto o 1,4% (2005). Przemysł wytwarza 23% PKB, rolnictwo – 3%, pozostałą część -usługi 2003. PKB na 1 mieszkańca w 2005 wynosił w parytecie siły nabywczej 18800 dolarów amerykańskich. Główną gałęzią gospodarki Malty jest turystyka.

Spółka na Malcie

Podatkowa atrakcyjność Malty dla osób fizycznych przejawia się w możliwości uzyskania przez obywatela UE rezydencji podatkowej na Malcie. Prawo maltańskie oferuje w tym zakresie dwa reżimy: Permanent Residence Scheme (PRS) oraz Ordinary Residence Permit (ORP).

Systemy te są jednymi z najatrakcyjniejszych planów dla osób fizycznych, które chcą zmienić swoją rezydencję podatkową na bardziej przyjazną – w tym przypadku maltańską rezydencję podatkową, a tym samym obniżyć osobiste obciążenia podatkowe z tytułu PIT (Personal Income Tax – podatku dochodowego od osób fizycznych). Wymagania do skorzystania z PRS (Permanent Residence Scheme) oraz ORP (Ordinary Residence Permit) nie są trudne do spełnienia, a uzyskanie statusu permanentnego rezydenta w ramach planu PRS (Permanent Residence Scheme), statusu zwykłego rezydenta w ramach planu ORP (Ordinary Residence Permit) pozwala m.in. skorzystać z następujących preferencji:

  • Brak jest jakichkolwiek wymagań w zakresie minimalnego okresu przebywania na terytorium Republiki Malty
  • Całkowita kwota rocznego podatku do zapłaty wynosi zazwyczaj EUR 4,230 (cztery tysiące dwieście trzydzieści euro)
  • Ograniczenie opodatkowania tylko do dochodów przekazywanych na Maltę bądź przechowywanych na Malcie (dochody z innych źródeł nie podlegają opodatkowaniu)
  • Brak jest obowiązku zakupu nieruchomości (wystarczy długoterminowy najem nieruchomości) na Malcie
  • Brak minimalnych wymogów inwestycyjnych na Malcie
  • Brak podatku od zgromadzonego majątku

W odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie ma jedna 35% stawka podatkowa. Malta oferuje system tzw. pełnej refundacji (pełnego przypisania) zgodnie, z którym podatek zapłacony przez spółkę zostaje zaliczony na poczet podatku płaconego przez udziałowców w momencie wypłaty dywidendy. Jeżeli dywidendę wypłaca spółka handlowa, to odbiorcy dywidendy mają prawo do refundacji w wysokości 6/7 kwoty podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę na Malcie. Biorąc pod uwagę powyższe odliczenia efektywna stawka opodatkowania CIT spółek na Malcie wynosi ok. 5%. O podatkowej atrakcyjności Malty decyduje również system zwolnień w zakresie opodatkowania u źródła. Malta generalnie nie nakłada podatku u źródła z tytułu wypłaty dywidend.

Malta jako jeden z krajów UE stosujący korzystny system podatkowy jest bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności inwestycyjnej. Podatek CIT wynosi 35%, ale dzięki systemu zwrotu podatku podatek ten obniżany jest do efektywnej stawki 5%. Warto pomyśleć o tej lokalizacji przy okazji planowania dużych przedsięwzięć gospodarczych lub optymalizowania opodatkowania prowadzenia przedsiębiorstw rentownych.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Malcie bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.